ZAVŘÍT

GDPR
Informační dokument článek 13 Nařízení EU 2016/679
Informace o zpracování shromážděných osobních údajů u příslušného subjektu

V tomto dokumentu naše organizace Imoon s.r.l. (dále Imoon) nabízí Referentům společností, které vstupují do kontaktu se společností Imoon (dále: Referenti) přehled způsobů zpracování jejich údajů a jejich práv v souladu s nařízením GDPR EU 2016/679 (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů).
Informace není považovaná za platnou pro jiné webové stránky, které lze případně navštívit prostřednictvím odkazů na webových stránkách domény správce, který není v žádném případě odpovědný za webové stránky třetích osob.
Informační dokument je poskytnut v souladu s článkem 13 Nařízení EU 2016/679 (Evropské nařízení o ochraně osobních údajů) a inspiruje se také ustanoveními Směrnice 2002/58/ES, jak byla novelizována Směrnicí 2009/136/ES v oblasti Cookies, jakož i ustanoveními Nařízení dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů ze dne 08.05.2014 v oblasti cookies.

Kategorie zpracovávaných osobních údajů

Společnost Imoon zpracovává osobní identifikační údaje, které nespadají do kategorie citlivých osobních údajů (dále „osobní údaje“) za účelem vedení obchodních vztahů, splnění oprávněného zájmu, vytvoření smlouvy a splnění zákonných povinností.
Osobní údaje předmět zpracování zahrnují například osobní identifikační údaje, identifikační údaje společnosti a kontaktní údaje. Údaje jsou shromažďovány přímo společností Imoon.
Na základě článků 9 a 10 GDPR 2016/679 byste mohl poskytnou údaje klasifikovatelné jako „kategorie zvláštních osobních údajů“ (čili údaje, které odhalují „rasový původ, etnický původ, politické názory, náboženské vyznání, filosofické přesvědčení, nebo členství v odborech …. genetické údaje, biometrické údaje za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby, údaje o zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby, právní údaje“).

Tato kategorie údajů bude moci být zpracovávána společností Imoon pouze s Vaším souhlasem vyjádřeným písemně podpisem tohoto informačního dokumentu.

Specifické informační dokumenty

Specifické informační dokumenty by mohly být předloženy na webových stránkách ve vztahu ke zvláštním službám nebo zpracováním poskytnutých údajů.

Cookies

Pro bližší informace o souborech cookies, které používají tyto webové stránky viz politika cookies na následujícím odkazu.

1A. SPRÁVCE ZPRACOVÁNÍ, v souladu s články 4 a 24 GDPR, je společnost Imoon S.r.l., se sídlem na adrese via Imperia 2, 20142 Milano (MI), v osobě dočasného zákonného zástupce. Kontaktní e-mail správce zpracování je: privacy@imoon.it

1B. OSOBA ODPOVĚDNÁ UA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (RPD/DPO-Data Protection Officer), pověřená v souladu s články 37 –39 GDPR. Kontaktní e-mail DPO je: dpo@imoon.it

1C. ÚČELY A PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ

Poskytnuté údaje osobní povahy budou zpracovány v souladu s podmínkami zákonnosti dle čl. 6 f) Nařízení EU 2016/679 a jsou nutné k následujícím účelům:

– případné vyplnění registračního formuláře na webových stránkách pro využívání služeb společnosti Imoon;
– případné vyplnění kontaktního formuláře, login anebo požadavku o kontakt s odesláním požadovaných informací;
– případné vyplnění kontaktního formuláře pro výběr personálu;
– případné vyplnění kontaktního formuláře pro příjem newsletteru nebo reklamních sdělení přímo od společnosti Imoon obecně prostřednictvím e-mailu;
– případné administrativní a účetní účely pro fakturace a platby;
– případné nabídky nebo požadavky o nabídky.

Údaje mohou být zpracovávány jak v papírové, tak v elektronické podobě anebo automaticky.

1D. Zpracování údajů je založeno na článku 6, odstavec 1, písmeno f): (s ohledem na 47), s přihlédnutím na důvodná očekávání subjektu údajů v okamžiku a v rámci shromažďování osobních údajů, když subjekt údajů může důvodně očekávat, že jsou údaje zpracovávány za tímto účelem. Pro specifické marketingové činnosti je právním základem souhlas.

Na základě článku 6, písmeno b) budou údaje zpracovány bez souhlasu v případě:

– uzavření smluv týkajících se výrobků a služeb
– plnění před smluvních, smluvních a daňových povinností
– plnění povinností stanovených zákonem nebo nařízením orgánu
– nutnosti vykonávat práva společnosti Imoon (např. v soudních sporech)

V případě již získaných zákazníků, jejichž údaje jsou již obsaženy v našem systému, Vám budeme moci zaslat podobná obchodní sdělení, jako jste již obdržel, ledaže s tím vyjádříte výslovný nesouhlas.

Tento nesouhlas musí být zaslán na adresu elektronické pošty privacy@imoon.it

1E. PŘÍJEMCI NEBO KATEGORIE PŘÍJEMCŮ ÚDAJŮ

Údaje nebudou rozšiřovány a budou zpracovány pouze těmi, kdo potřebují přístup k údajům pro plnění svých smluvních a zákonných povinností a na ochranu oprávněných zájmů. Seznam zpracovatelů je neustále aktualizován a můžete si jej vyžádat na aprivacy@imoon.it nebo v sídle společnosti Imoon na adrese Via Imperia 2, 20142 Milano (MI).

1F. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ SMĚREM K TŘETÍ ZEMI ANEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACI A ZÁRUKY

Bez vašeho výslovného souhlasu osobní údaje nebudou předány, jak do členských zemí Evropské Unie, tak do třetích zemí, které nejsou součástí EU, ledaže pro oznámení nutná pero splnění zákonných povinností (čl. 2.A).

2A. DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ A KRITÉRIA PRO URČENÍ DOBY

Zpracování bude prováděno automatizovanou a ruční formou, způsoby a nástroji zaměřenými a zaručení maximální bezpečnosti a důvěrnosti, a to subjekty k tomu výslovně pověřenými. V souladu s ustanovením článku 5, odstavec 1, písm. E) Nařízení EU 2016/679 shromážděné osobní údaje budou archivovány ve formě, která umožňuje identifikaci subjektů údajů po dobu nepřesahující dosažení účelů, pro které jsou tyto údaje zpracovávány.

2B. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

Budete moci uplatnit svá práva, jak jsou vyjádřena v Nařízení EU 2016/679 odesláním e-mailu na adresu privacy@imoon.it nebo zasláním oznámení na výše uvedenou adresu sídla správce. Máte právo, v jakémkoli okamžiku, požadovat informace o přítomnosti údajů a přístup k Vašim osobním údajům (čl. 15), ověření (čl. 16) nebo jejich výmaz (čl. 17) nebo omezení zpracování (čl. 18) nebo odmítnout jejich zpracování založené na oprávněném zájmu (čl. 21). Konečně, pokud se uplatní, máte právo na přenositelnost vašich osobních údajů (čl. 20).

2C.Máte právo podat stížnost u příslušného dozorového orgánu.

2D.Sdělení osobních údajů není povinností. Máte možnost poskytnout osobní údaje ve vyhrazených částech webových stránek. Neposkytnutí osobních údajů má za následek nemožnost poskytnout služby nabízené správcem.

ZMĚNA INFORMAČNÍHO DOKUMENTU O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Správce si vyhrazuje právo změnit, aktualizovat, přidat nebo odstranit části tohoto informačního dokumentu o ochraně osobních údajů dle svého uvážení, a to v jakémkoli okamžiku. Příslušný subjekt je povinen periodicky kontrolovat případné změny této strany.

V případě, že si nepřejete dostávat obchodní sdělení spojená s výrobky a službami nabízenými společností Imoon, žádáme Vás, abyste to oznámili odesláním e-mailu na následující adresu: privacy@imoon.it

Datum aktualizace 25. května 2018.