BLISKO

Dokument zawierający informacje na temat RODO, art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
Zasady przetwarzania danych osobowych zgromadzonych od zainteresowanego

W poniższym dokumencie, nasza firma Imoon s.r.l (zwana dalej Imoon) proponuje Przedstawicielom firm mającym kontakt z Imoon (zwanymi dalej: Przedstawicielami) obraz tego, w jaki sposób są przetwarzane ich dane oraz ich praw, zgodnie z rozporządzeniem RODO UE 2016/679 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony danych osobowych).
Dokument informacyjny nie ma zastosowania dla innych witryn internetowych, których linki znajdują się na stronach internetowych widocznych na domenie administratora, nie ponosi on odpowiedzialności za strony podmiotów trzecich.
Dokument informacyjny został wprowadzony na mocy art.  13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące ochrony danych osobowych) i odnosi się również do Dyrektywy 2002/58/CE, zaktualizowanej na podstawie Dyrektywy 2009/136/CE, w zakresie Cookies, a także w zakresie tego, co zostało przewidziane przez Postanowienie Urzędu Ochrony dotyczące ochrony danych osobowych, z dnia 08 maja 2014 r. w zakresie cookies.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Imoon przetwarza dane identyfikacyjne, niewrażliwe (zwane dalej „danymi osobowymi”) w celu zarządzania stosunkami handlowymi, spełnienia interesu prawnego, stworzenia umowy i wypełnienia obowiązków prawnych.
Dane personalne będące przedmiotem, zawierają na przykład: identyfikacyjne dane osobowe, dane identyfikacyjne firm oraz dane kontaktowe. Dane są gromadzone bezpośrednio przez firmę Imoon.
Zgodnie z art. 9 i 10 RODO 2016/679, może Pan/i dostarczyć dane kwalifikujące się do „szczególnych kategorii danych osobowych” (czyli danych, które ujawniają „pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych… dane genetyczne, dane biometryczne rozumiane jako dane, które pozwalają jednoznacznie wskazać osobę, dane dotyczące zdrowia lub orientacji seksualnej osoby, dane prawne”).

Ta kategoria danych może być przetwarzana przez firmę Imoon jedynie za Pana/i uprzednią pisemną zgodą, poprzez podpisanie oświadczenia.

Szczegółowe informacje

Szczegółowe informacje mogą być przedstawione na witrynie internetowej w odniesieniu do poszczególnych usług lub przetwarzania dostarczonych Danych.

Cookies

Więcej informacji na temat cookies wykorzystanych na tej stronie internetowej znajduje się na stronie polityki cookies pod następującym linkiem.

1A. ADMINISTRATOR PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH, zgodnie z art. 4 e 24 RODO, Imoon S.r.l. z siedzibą prawną na ulicy Imperia 2, 20142 Mediolan (MI),w osobie swojego prawnego przedstawiciela ad interim. Adres e-mail Administratora ds. przetwarzania danych to: privacy@imoon.it

1B.INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH (RPD/DPO-Data Protection Officer), wyznaczony zgodnie z art. 37 –39 RODO. Adres e-mail do kontaktu z IOD to :dpo@imoon.it

1C. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Dostarczone dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z warunkami legalności ex art. 6 f) Rozporządzenia UE 2016/679 i są one niezbędne dla następujących celów:

-możliwości wypełnienia formularza do rejestracji na witrynie internetowej i skorzystania z usług firmy Imoon;
-możliwości wypełnienia formularza gromadzenia danych, logowania i/lub kontaktu za pomocą wysyłki wymaganych informacji;
-możliwości wypełnienia formularza gromadzenia danych osobowych w celu wyboru personelu wewnętrznego;
-możliwości wypełnienia formularza gromadzenia danych w celu wysyłki newsletter lub informacji reklamowych, bezpośrednio od firmy Imoon, za pomocą e-mail:
-administracyjnych i księgowych do fakturowania i płatności;
-ewentualnych wycen lub zapytań o ofertę.

Dane osobowe mogą być przetwarzane zarówno w sposób papierowy, jak i elektroniczny i/lub w sposób zautomatyzowany.

1D. Przetwarzanie danych jest zgodne z art. 6, paragraf 1, litera f):  (biorąc pod uwagę 47), biorąc pod uwagę rozsądne wymagania stawiane przez zainteresowanego w momencie i w zakresie gromadzenia danych osobowych, kiedy zainteresowany może racjonalnie oczekiwać, iż miało miejsce przetwarzanie danych w tymże celu. Dla określonych działań marketingowych podstawą prawną będzie zgoda.

Na podstawie art. 6 litera b) dane będą przetwarzane bez zgody w przypadku:

-zamknięcia umów związanych z produktami i usługami
-wywiązania się z obowiązków sprzed zawarcia umowy, umownych i podatkowych
-wywiązania się z obowiązków przewidzianych przez Prawo lub w stosunku do władz
-konieczności wykonania praw firmy Imoon (np. w siedzibie prawnej)

W przypadku obecnych Klientów, możemy przesłać Pani/u informacje handlowe podobne do tych już otrzymanych, za wyjątkiem braku zgody z Pani/a strony.

Taki sprzeciw powinien zostać wysłany drogą mailową na adres: privacy@imoon.it

1E. ODBIORCY LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Dane nie mogą być rozpowszechniane i są przetwarzane wyłącznie przez osoby, dla których konieczny jest dostęp do danych w celu wywiązania się z obowiązków związanych z umową oraz prawnych i w celu ochrony uzasadnionych interesów. Spis Inspektorów ds. przetwarzania danych jest uaktualniany na bieżąco i udostępniany po napisaniu wiadomości na adres aprivacy@imoon.it lub w siedzibie prawnej firmy Imoon na ulicy Imperia 2, 20142 Mediolan (MI).

1F. PRZESYŁ DANYCH DO TRZECIEGO KRAJU I/LUB MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI ORAZ GWARANCJE

Dane osobowe nie będą przesyłane zarówno do krajów członkowskich Unii Europejskiej, jak i do krajów trzecich nienależących do UE bez Pani/a wyraźnej zgody, za wyjątkiem niezbędnych informacji koniecznych do wywiązania się z obowiązków prawnych (art. 2.A)

2A. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH LUB KRYTERIA DO JEGO WYZNACZENIA

Przetwarzanie będzie odbywało się przez osoby do tego upoważnione, w sposób zautomatyzowany i ręczny, za pomocą narzędzi zapewniających maksymalne bezpieczeństwo i poufność. Zgodnie z tym, co przewidziane w art. 5 punkt 1 litera e) Rozporządzenia UE 2016/679 gromadzone dane osobowe będą przechowywane w formie, która pozwoli na identyfikację zainteresowanych przez okres czasu nieprzekraczający czasu potrzebnego na wypełnienie celów, ze względu na które dane te zostały zebrane.

2B. PRAWA ZAINTERESOWANYCH

Będzie mógł/mogła Pan/i dochodzić swoich praw zgodnie z tym, co zostało zawarte w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 wysyłając wiadomość e-mail pod adres: privacy@imoon.it lub pisząc do wyżej wymienionej siedziby Administratora. Ma Pan/i prawo, w jakimkolwiek momencie, do zażądania informacji na temat obecności i dostępu do Pani/a danych osobowych (art.15), korekty (art.16) lub ich usunięcia (art.17) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18) lub przeciwstawienia się ich przetwarzaniu w oparciu o własny uzasadniony interes (art. 21). Jeśli dotyczy-ma Pan/i prawo do przeniesienia swoich danych osobowych (art. 20).

2C.Ma Pan/i prawo do przedłożenia skargi do właściwych organów kontrolnych.

2D.Udostępnienie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Może Pan/i dobrowolnie udostępnić dane osobowe w przeznaczonych do tego miejscach na witrynie internetowej. Nieudostępnienie danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z usług proponowanych przez administratora przetwarzania danych.

ZMIANY W DOKUMENCIE INFORMACYJNYM DOT. OCHRONY PRYWATNOŚCI.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany, aktualizowania, dodawania lub usuwania części poniższego dokumentu dotyczącego ochrony prywatności, w jakimkolwiek momencie, wedle swojego uznania. Osoba zainteresowana jest zobowiązana do cyklicznego kontrolowania ewentualnych zmian na tej stronie.

W momencie, gdy nie będziecie Państwo chcieli otrzymywać informacji handlowych ściśle powiązanych z produktami i usługami proponowanymi przez firmę Imoon, prosimy o przesłanie informacji drogą mailową na adres e-mail: privacy@imoon.it

Data aktualizacji: 25 maja 2018 r.